پروژه هتل کوثر

تجهیز هتل کوثر اصفهان با استفاده از برخی محصولات ایتال فوم ( سوپر سافت، پیره، کرتا)